اخبار اسکب

blog-1

خدمات اسکب راه‌اندازی شد!

اسکب از ابتدای مهر خدمات هوشمند‌سازی سرویس مدارس دانش‌آموزان را آغاز می‌کند.